Kategoriler
Son Yazılar
Arşiv

YOL-10KASIM2014

Görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı

GYSFOTOTürk Hava Kurumu Üniversitesi’nde 25 Ekim 2014 günü yapılan, yol bakım onarım şefi, yol sürveyanı görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı. A ve B gruplarına göre sınav sonuçları MS Excel formatındaki aşağıdaki dosyalarda:

Yol Bakım Onarım Şefi-A

Yol Bakım Onarım Şefi-B

Yol Sürveyanı-A

Yol Sürveyanı-B

Öte yandan, 25 Ekim 2014 günü yapılan görevde yükselme sınavında sorulan bazı sorulara itirazlar TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı’nca değerlendirildi. Yol Bakım Onarım Şefi Görevde Yükselme Sınavı A kitapçığında 1. ve 40. soruların, B kitapçığında 2. ve 40. soruların iptal edilmesi kararlaştırıldı. Diğer soruların iptalini gerektirecek bir durumun olmadığına ve itirazların reddine karar verildi.

Yol personelinin istek ve önerileri Sivrikaya’ya sunuldu

2014-11-05-03YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Koçak ve YOLDER üyeleri Mesut Kuşçu, Halim Bülbül, Mehmet Durmaz, Hayrettin Esat Şahin ile birlikte Devlet Demiryolları (TCDD) Yol Dairesi Başkanı Selahattin Sivrikaya’yı makamında ziyaret etti. Toplantıda Üstyapı Şube Müdürü Mevlüt Özkara ile Etüt Proje ve Personel Şube Müdürü Cengiz Süngü’nün de hazır bulundu. Polat, YOLDER olarak yol yapım ve işletim personelinin tüm mesleki sorunlarıyla ilgilenmeyi, bu konuların çözüm yollarının bulunmasında önderlik etmeyi görev edindiklerini hatırlattı. Yol bakım ve işletim personeli arasındaki bilgi alışverişini, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Özden Polat, İzmir Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri, yol personelinin kurumsal memnuniyetine ilişkin anketin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Yol Dairesi Başkanlığı ile üyeler arasında iletişimde kopukluklar olduğunu söyleyen Polat, bu kopuklukların bölgelerden, orta ve alt kademe yöneticilerden kaynaklandığının altını çizdi. YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, TCDD Yol Dairesi Başkanı Selahattin Sivrikaya’ya yol personelinin yakınmalarını anlattı, öne çıkan istek ve önerilerini içeren bir dosya sundu. Polat’ın Sevrikaya’ya sunduğu dosyada şunlar yer aldı:

 

Sayın Selahattin SİVRİKAYA
TCDD Yol Dairesi Başkanı

Yol personelinin kurumsal memnuniyeti yüzde 9’lar düzeyinde

Derneğimiz üyelerinin kurumsal aidiyetlerini ve iş memnuniyetini ölçmek ve bu ölçüm sonuçlarından hareketle mesleki ve özlük hakları açısından beklentilerini belirlemek amacıyla İzmir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü işbirliğiyle “Kurumsal Aidiyet ve İş Memnuniyet Anketi” gerçekleştirdik.
Anket sonuçları bizlere, daha iyi hizmet üretebilmek ve çıtayı yukarıya çekerek alanımızda uluslararası düzeyde daha saygın bir noktayı yakalayabilmemiz için işgücü kaynağına yönelik olarak kat edilmesi gereken yollar olduğunu da gösteriyor.
Anket verilerine göre ne yazık ki altyapı personelinin kurumsal memnuniyeti düşük. Kurum uygulamalarından memnun olanların oranının yüzde 9′lar düzeyinde olması hem TCDD hem de YOLDER olarak üzerinde düşünülmesi ve memnuniyet oranının artırılması için gereken çalışmaların ivedilikle başlatılması gerçeğini ortaya koymaktadır.
Ankete katılanların çok büyük bölümü;

  • Yönetişim çabalarını yetersiz buluyor,
  • Uygun seçenekler yakaladığında kurumdan ayrılma eğiliminde,
  • Kurumun sağladığı olanaklardan hakkaniyetli olarak yararlandırılmadıklarını düşünüyor,
  • Başarılarının ödüllendirilmediğini vurguluyor,
  • Kurumsal bürokrasi ve uygulamaların iş verimliliklerini olumsuz etkilediğini belirtiyor,
  • Mesleki, teknik ve kişisel problemlerinin çözülmesine yeterince odaklanılmadığından yakınıyor,
  • Kurum içi iletişim kanallarının etkin olmadığını belirtiyor,
  • Kariyer planının tatmin edici olmadığını ve yeterince terfi olanakları içermediğini söylüyor,
  • Özellikle işe özgülenebilecek ödemelerinin yapılmamasından, bu haklarını aramak için idari yargıya başvurmaya zorlanmalarından ve verilen idari yargı kararlarına uygun düzenlemelerin zamanında yapılarak aynı yakınmaların önlenmesi için önlem alınmamasından yakınıyor.

Derneğimiz, üyelerinin yukarıda belirtilen sorunlarının çözümüne ışık tutacak çalışmalarda da bulunuyor ve zaman zaman bu çalışmalarını kuruluşumuzla paylaşıyor. Anket verilerinin sorunların azaltılmasına, verimliliğin ve çalışan mutluluğunun arttırılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Bir çok kez Kurum İdari Kurulu gündemlerine de alınmasına rağmen henüz çözümlenemeyen taleplerin bazılarının karşılanmasında bağlı bulunduğumuz dairemizin gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

Yol bakım onarım şefi görevde yükselme sınavında müfredatın fazlalığı

Sınava hazırlanmak için yaklaşık bir ay süre içerisinde 650 sayfadan sorumlu tutulmaları üyelerimiz arasında ciddi hoşnutsuzluğa ve infiale neden olmuştur. Aynı süre içerisinde sınava alınan diğer birim personelinin daha az konu çalışmaları üyelerimiz arasında “Bizim sahibimiz yok”anlayışını iyiden iyiye yerleştirmiştir. Bundan sonraki sınavlarda bu duruma dikkat edilmesini dileriz.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğinin düzenlenmesi

2011 yılında yürürlüğe giren TCDD Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği birçok yol personelinin görevde yükselmesinin önünü kesmektedir. Nitekim bu nedenle de imkanını bulan yetişmiş arkadaşımız başka birimlerde çalışmak üzere başvurup adeta Yol Servislerinden kaçmaktadırlar.
Bu durumun önlenmesi için derneğimizce hazırlanan ve ilgililerle paylaşılan alternatif yönetmelik mutlaka dikkate alınıp değişiklikler buna göre yapılmalıdır.
Endüstri Meslek Lisesi dışındaki liselerden mezun olan Hat Bakım Onarım Memuru ve Yol ve Geçit Kontrol Memuru unvanında çalışan arkadaşlarımızın başka birimlere geçiş taleplerinin önü açılmalı kurumda kariyer hedeflerine ulaşmaları için yardımcı olunmalıdır.

Sağlık şartları sebebiyle personelin gişe hizmetlerine alınması

Beden kabiliyetleri ve psiko teknik yönetmeliğine göre grup değiştirmesi gereken personel gişe memuru unvanıyla diğer birimlerde çalıştırılmaktadır. Yol Dairesi’nde belli dönem çalışmış ve bilgi birikimine sahip bu kişilerin zaten ihtiyaç olmayan gişe hizmetleri yerine kendi işyerlerinde memur olarak çalışmaları dairemiz için kayıp yerine kazanca dönüşecektir.

1401 modellerin kaldırılması

Yol bakım onarım şeflerinin lokomotif turneleri için trende görevli makinistlere imzalatmaları gereken 1401 modeller uygulamada yaşanan bazı sorunlar ve tüm trenlerde tabletlerin kullanılmaya başlanmış olmasından dolayı güncelliğini yitirmiştir. Bu modellerin kullanımdan kaldırılması gereksiz kırtasiye ve prosedürü azaltacağı gibi arkadaşlarımızın da memnuniyetini artıracaktır.

Turne kilometre tazminatlarının ödenmesindeki farklı ve yanlış uygulamalar

TCDD Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzük’ün “Turne Tazminatları” başlıklı 14. maddesinde,
“Bölgeleri içinde turne veya diğer amaçlarla yapacakları her türlü görev seyahatlerinde
a) Şube şefi ve yardımcısı, kısım şefi, tesisler şefi ve yardımcısı ile yol ve tesisler sürveyanlarına her kilometre için,
b) Yol takım çavuşu, tesisler çavşuu ve yol bekçilerine her yirmi dört saat için turne tazminatı ödenir.
Turne tazminatının 4 saat ve daha az seyahatler için 1/3′ü, 8 Saate kadar (8 saat dahil) seyahatler için 2/3′ü, 8 Saatin üzerindeki seyahatler için tümü ödenir.
Turne tazminatlarının hesabında, hareket cetvellerinde veya turne grafiklerinde yazılı kat edilen kilometre veya saat toplamına göre her ay hazırlanan ve amirlerince onaylanan puantaj cetvelleri esas alınır” denilmektedir.
Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 1 Haziran 2007 tarihli emrinde, “Turnenin ancak (oto, oto drezin, çekici oto, lokomotif gibi) mutlaka bir demiryolu aracı ile yapılacağı açık olup, buna ilişkin tazminatın hesabında da demiryolu kilometresinin esas alınacağı tabiidir” denilmektedir.
Kuruluşumuzda görev yapan personelin görev özelliklerinden kaynaklanan turne tazminatı hakları, Harcırah Kanunu’nda ve TCDD Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzük’te düzenlenmiştir.
Tüzüğün bu düzenlemesine uygun olarak kuruluşumuz yol bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştiren yol bakım ve işletim personeli, uzun yıllar sorunsuz ve çekişmesiz bir şekilde turne tazminatlarını almışlardır.
Son zamanlarda, bölge müdürlükleri arasında farklı uygulamalar yapılması ve bazı bölge müdürlüklerince turne tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle TCDD bünyesinde yol yapım ve işletim personeli olarak görev yapan üyelerimizden derneğimize pek çok yakınma gelmektedir.
Hatırlatmak isteriz ki, yol bakım onarım müdürlerinin turne tazminatlarının ödenmemesi, hakkaniyete aykırıdır. Turne tazminatlarının ödenmesinin önünde hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Yol bakım onarım müdürlerinin turne tazminatları geriye dönük alacaklarını da kapsayacak şekilde, zaman geçirmeden ödenmelidir.
Bu kapsamda, yol bakım onarım müdürlerinin maruz kaldıkları haksız uygulamanın ortadan kaldırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birimler arasında anlayış ve uygulama birliğinin sağlanması için, Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 07.01.2014 tarih ve 4285 sayılı yazısının iptal edilerek ilgili birimlere turne tazminatı ödemelerinin yapılması konusunda gerekli emrin verilmesini arz ediyoruz.

Özden POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

251014-kitapcikTürk Hava Kurumu Üniversitesi’nde 25 Ekim 2014 günü yapılan, yol bakım onarım şefi, yol sürveyanı görevde yükselme sınavlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları TCDD’nin kurumsal web sitesinde yayınlandı. MS Word formatındaki kitapçıkları indirmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz…

Yol Sürveyanı B

Yol Sürveyanı A

Yol Bakım Onarım Şefi A

Yol Bakım Onarım Şefi B

Hat Bakım El Kitabı Eğitim Emri yayınlandı

hatbakimTCDD Eğitim Dairesi Başkanlığı, demiryolu hatlarında altyapı ve üstyapı kontrollerini yürütecek, bakım ve onarım çalışmalarını planlayacak üstyapı elemanlarının yeni ihtiyaçlara uygun yeterli bilgi ve beceriyle donatılmaları, pratikte eğitim alarak belgelendirilmeleri amacıyla bir program düzenledi. Hat Bakım Konsepti eğitiminin Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde 20 Ekim 2014 – 07 Kasım 2014 tarihleri arasında, ekli program doğrultusunda uygulamaya konulması uygun görüldü. İlgili emir ve eğitime katılacak personel listesi ekteki PDF dokümanda. Bilgilerinize sunulur. Hat Bakım El Kitabı Eğitim Emri

YOLDER’in e-RAIL projesine AB desteği

YOLYAPIMI-01Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (YOLDER) Erasmus+ Programı kapsamında başvurusunu yaptığı “e-RAIL” adlı mesleki eğitim projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Ulusal mesleki yeterliliklere uygun eğitim programlarının hazırlanması ve e-öğrenme tabanlı uygulanmasını hedefleyen proje tümüyle Avrupa Birliği hibe fonuyla gerçekleştirilecek ve iki yıl sürecek.

Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında 2014 yılı için Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan proje başvuruları sonuçlandı. 2014 yılı teklif çağrısı Erasmus+ mesleki eğitim stratejik ortaklıklar projeleri kapsamında başvuru sonuçları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca açıklandı.

Merkezi İzmir’de bulunan YOLDER’in “Railway Construction of Vocational Training E-Learning Platform (e-RAIL) (Demiryolu İnşaatı Mesleki Eğitimi E-Öğrenme Platformu) Projesi, 205 proje arasından seçilen ve hibe desteği verilerek desteklenmeye değer görülen 25 proje arasında yer aldı. YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, demiryolu yapım ve bakım personelinin mesleki eğitimlerine yönelik bir E-Öğrenme Platformunun geliştirilmesini hedefleyen projelerinin 205 proje arasından seçilerek desteklenmeye değer görülmesini memnunlukla karşıladıklarını söyledi.

Polat, özellikle serbest demiryolu piyasasının genişlemesi ve sektörde istihdam edilecek yeni işgücü sayısının artmasıyla birlikte eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin önemine dikkat çekti. Ülkemizde henüz bu standart ve yeterliklere göre eğitim sağlayan bir kurum bulunmadığını vurgulayan Özden Polat, Avrupa Komisyonu tarafından hibe desteği verilmesi kabul edilen proje hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu proje ile demiryolu yol yapım, bakım ve onarımcısı seviye 3 meslek standart ve yeterliliklerine uygun modüler eğitim programlarının hazırlanması, online e-eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve pilot kursların gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Projemizin temel hedeflerinden biri demiryolu yapım personelinin mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yeterlilik ve beceri seviyesinin yükseltilmesi. Ulusal seviyedeki mesleki yeterlilik reformlarının tamamlanması, eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunun desteklenmesi, mesleki eğitim ve öğretimin uluslararası boyutunun güçlendirilmesi de projemizin hedefleri arasında.”

Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER), “e-Rail” projesinin koordinatörlüğü üstleniyor. Projenin diğer ortakları Türkiye’den Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksek Okulu, İtalya’dan Generali Costruzioni Ferroviarie S.p.A. ve Almanya’dan Vossloh Fastening Systems. Tamamen AB hibe fonuyla gerçekleştirilecek proje iki yıl sürecek.

Erasmus+ nedir?

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Söz konusu program, AB ülkeleriyle aday ülkelerde eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında örgün eğitim ve yaygın eğitim yoluyla hayat boyu öğrenme ilkesini destekliyor. Erasmus+ programı ülkemizde Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yönetiliyor.

YOLDER hakkında

Merkezi İzmir’de bulunan Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) 29 Temmuz 2009’da kuruldu. YOLDER, bugün demiryollarında hat bakım ve onarım işlerinde çalışan, 1000’i aşkın üyesi bulunan bir sivil toplum kuruluşu. Demiryolu yapımı ve bakımında çalışanların eğitimi ve belgelendirilmesini sağlamak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, mesleki etkinliklerin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak derneğin ana faaliyet konuları arasında.

AB proje başvurumuz kabul edildi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2014 yılı teklif çağrısı Erasmus + mesleki eğitim stratejik ortaklıklar projeleri başvuru sonuçlarını açıkladı. Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (YOLDER) “Demiryolu Yapım Mesleki Eğitim E-Öğrenme Platformu” başlıklı projesi desteklenmeye değer bulundu.

Yer değişimi için boş kadro ve pozisyonlar

TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, memur ve sözleşmeli personel için yer değişimi yapılabilecek boş kadro ve pozisyonları açıkladı. 2014 yılı Eylül dönemi nakil işlemleri, TCDD Genel Müdürlüğü’nün emir hükümleri çerçevesinde  Personel Yer Değiştirme Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

İlk defa sisteme giriş yapan personel uygulama adımlarını takip ederek sistem kayıt ve ersonelin yer değiştirme talepleri değerlendirilirken “Yer Değiştirmeye Esas Puanlama Formu`na” göre hesaplanmış puanı esas alınacak. Yer değişimi başvuruları, 15 Eylül 2014 – 17 Eylül 2014 (dahil) tarihleri arasında, sistem üzerinden yapılabilecek.

Personel, yer değişimi için sistem içerisinde yer alan en fazla üç işyerini  tercih edebilecek. Başvurusunu onaylamış olsa dahi son başvuru tarihine kadar tercihleri üzerinde değişiklik yapabilecek ya da talebini geri çekebilecek. Personelin yer değişimi talebinin değerlendirilebilmesi için son başvuru tarihi itibariyle sistem üzerinde onaylanmış bir talebin bulunması gerekiyor.

Yer değişimi yapılabilecek boş kadro ve pozisyonlar açıklandı

TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, memur ve sözleşmeli personel için yer değişimi yapılabilecek boş kadro ve pozisyonları açıkladı. 2014 yılı Eylül dönemi nakil işlemleri, TCDD Genel Müdürlüğü’nün emir hükümleri çerçevesinde  Personel Yer Değiştirme Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

İlk defa sisteme giriş yapan personel uygulama adımlarını takip ederek sistem kayıt ve personelin yer değiştirme talepleri değerlendirilirken “Yer Değiştirmeye Esas Puanlama Formu`na” göre hesaplanmış puanı esas alınacak. Yer değişimi başvuruları, 15 Eylül 2014 – 17 Eylül 2014 (dahil) tarihleri arasında, sistem üzerinden yapılabilecek.

Personel, yer değişimi için sistem içerisinde yer alan en fazla üç işyerini  tercih edebilecek. Başvurusunu onaylamış olsa dahi son başvuru tarihine kadar tercihleri üzerinde değişiklik yapabilecek ya da talebini geri çekebilecek. Personelin yer değişimi talebinin değerlendirilebilmesi için son başvuru tarihi itibariyle sistem üzerinde onaylanmış bir talebin bulunması gerekiyor.

Yol personeline ilişkin kontenjanlara bu bağlantıyı tıklayarak erişebilirsiniz.

Görevde yükselme sınavı başvuruları incelendi

GOREVDEYUKSELMETürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yol bakım onarım şefi, repartitör, gar şefi, lojistik şefi, tesisler şefi, trafik kontrolörü, yol sürveyanı ve tesisler sürveyanı unvanlarına yönelik görevde yükselme sınavına başvurular değerlendirildi. TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, görevde yükselme sınavına alınacak personel ile başvuruları kabul edilmeyen personel listelerini web sitesinde yayınlandı.

TCDD kurumsal web sitesinde ilan edilen bilgilere 10 Eylül 2014 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecek. İtirazlar TCDD Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 06330 Gar/Ankara adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek. İtiraz başvuruları sırasında itiraza neden olan öğrenim belgesi ve benzeri belgelerin kesinlikle eklenmesi gerekiyor.

Yapılacak itirazlar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nca değerlendirilecek ve kesinleşen görevde yükselme sınavı listeleri ilan edilecek. Kesinleşen listede ismi olan personelin maaşından sınav protokolü çerçevesinde belirlenen sınav ücreti kesilecek. Görevde yükselme sınavının yeri ve zamanı Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı’nca ayrıca duyurulacak.

Değerlendirme listesini (MS Excel) ve ilgili emri (MS Word) buradan indirebilirsiniz.