Hakkımızda

Merkezi İzmir’de bulunan Demiryolu Bakım Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER), 29 Temmuz 2009’da kurulmuştur. YOLDER, bugün demiryollarında hat bakım ve onarım işlerinde çalışan, 700’ü aşkın üyesi bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.

Amacımız

YOLDER’in amacı, Devlet Demiryolları’nda (TCDD) ve diğer raylı sistem sektöründe çalışan veya emekli olmuş, yol yapım ve işletim personelinin tüm mesleki sorunlarıyla ilgilenmek, bu konuların çözüm yollarının bulunmasında önderlik etmek, yol bakım ve işletim personeli arasındaki bilgi alışverişini, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.

Dernek üyelerinin sorunlarını ilgili makamlara iletmek, gerektiğinde yasal girişimlerde bulunmak ve yeni düzenlemelerin hazırlanmasına katkıda bulunmak, dernek üyelerinin özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeleri sağlayacak girişimlerde bulunmak yine YOLDER’in amaçları arasında yer almaktadır.

YOLDER, demiryolu yapım, bakım ve onarım işlerinde görev yapan her seviyedeki meslek elemanlarının özlük, ekonomik ve sosyal haklarının korunmasına ve genişletilmesine, mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak, karşı karşıya kaldıkları sorunların aşılmasında rehberlik ve önderlik ederek, bilgi alışverişini, yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirerek, mesleğin yükselmesini ve üyelerinin mutluluğunu arttırmayı amaçlamaktadır.

Geleceğin resmi

YOLDER tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi (ekonomik, sosyal ve teknik) toplumsal hayatın her alanında hakim olan kural ve standartların, insan hak ve özgürlüklerinin ülkemizde de ve kendimize özgü demokratik kuralların hakim kılınması suretiyle sağlıklı bir toplum yapısı oluşacağına inanmaktadır. Ancak bu yolla insanımızın daha mutlu ve toplumun daha sağlıklı olacağına inanmaktadır. Bu inancın gerçekleşmesi yolunda bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşen her görevi yerine getirmeye hazırdır.

YOLDER, etkili bir sivil toplum kuruluşu olmanın gerektirdiği sorumluluklara uygun faaliyetleriyle, ülkemizdeki tüm demiryolu yapım, bakım ve onarım meslek elemanlarını kapsayan ve temsil eden, onların güçlü sesi, güvenilir yoldaşı olan, ulusal ve uluslararası mesleki yetkili otoritelerin tanıdığı, saygı duyduğu ve işbirliği yaptığı, mesleki alanda geleceği şekillendirecek politika ve stratejilerin belirlenmesinde söz sahibi olan “gelişim merkezi” olmayı hedeflemektedir.

Gelecekte nerede olmayı hedefliyoruz?

YOLDER, raylı sistem sektöründe çalışan yol yapım ve işletim personelinin mesleki gelişimlerinin sağlanması, mesleki yeterliliklerinin tanınması ve belgelendirilmesi amaçlarına yönelik hizmet üretmektedir. Raylı sistemler hat bakım ve onarımı işlerinde çalışacak bireylerin yetiştirilmesi için örgün ve yaygın eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi çalışmalarına da katkı sağlamaktadır.

Derneğimiz, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olarak Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3 – 5 ve 6), Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi (Seviye 4), Alimünotermit Ray Ark Kaynakçısı ve Ray ark kaynakçısı (Seviye 4) ulusal meslek standartları ve yeterliliklerinin hazırlanması çalışmalarını sektörde yer alan paydaşlarıyla birlikte yürütmektedir. Ulusal meslek standartları ve yeterliliklerine uygun olarak mesleki eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, işgücünün mesleki eğitimi ve yeterliliğinin belgelendirilmesine yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcılarının ulusal yeterlilikler çerçevesinde belgelendirilmesi ve uluslararası düzeyde belgelerinin geçerliliğinin sağlanmasını hedeflemektedir. Ayrıca, formel (örgün) eğitim almadan demiryolu bakımcısı mesleğini öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının sağlanmasına yönelik hizmet sunmayı planlamaktadır. Bu kapsamda demiryolu yapım ve bakımcılarının mesleki eğitim ve belgelendirme sistemlerinin Avrupa Birliği boyutunda incelenmesinin ülke içindeki çalışmalara büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
YOLDER’e kimler üye olabilir?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve TCDD, diğer raylı sistemlerin yol yapım, bakım, onarım ve işletim hizmetleriyle bina ve tesis yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde çalışan ve emekli her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Yukarıdaki şartları taşımayan ancak derneğin amacına hizmet edeceğine Yönetim Kurulunca kanaat getirilen her gerçek kişi, derneğe fahri üye olarak kabul edilir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı olmadığı gibi, diğer yükümlülüklere aykırı olmamak şartıyla aidat ödeme yükümlülüğü de yoktur.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

YOLDER Organizasyon El Kitabı [PDF]
YOLDER ORGANİZASYON EL KİTABI

YOLDER Organizasyon Şeması [JPG]
YOLDER ORGANİZASYON ŞEMASI